Úvod

Finančné účtovníctvo  v širšom zmysle zahŕňa aj účtovnú závierku (ktorej súčasťou je zostavenie výkazov, poznámok k ročnej učtovnej uzávierke, Cash Flow a výročná správa), ktoré sa zakladajú do registra

Produkty a služby

Poznámky Malé ÚJ

Malé ÚJ zostavujú účtovnú závierku podľa Opatrenia MF SR č. MF/23378/2014-74 znení opatrenia MF SR č. MF/19927/2015-74.

Malá ÚJ sa stáva, ak spĺňa dve z troch veľkostných podmienok : Netto Aktíva od  350 000 € – 4 000 000 €, Čistý obrat od 700 000 € – 8 000 000 € a priemerný prepočítaný počet zamestnancov od 10 – 50  

Poznámky Mikro

Mikro účtovné jednotky (ďalej len „ÚJ“) zostavujú účtovnú závierku podľa Opatrenia MF SR č. MF/15464/2013-74 v znení opatrenia MF SR č. MF/18008/2014-74.

Mikro ÚJ sa stáva, ak spĺňa dve z troch veľkostných podmienok : Netto Aktíva do  350 000 €, Čistý obrat do 700 000 € a priemerný prepočítaný počet zamestnancov nepresiahol 10  

Cash Flow

Cash flow je súčasť poznámok, ak ide o účtovné jednotky, ktoré majú podľa zákona povinnosť účtovnú závierku overiť audítorom.

Mikro ÚJ nemajú povinnosť zostaviť výkaz Cash Flow v rámci poznámok.

Výročná správa

Výročná správa sa zostavuje, ak ide o účtovnú jednotku, ktorá má podľa zákona povinnosť účtovnú závierku overiť audítorom a pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi.

Mikro ÚJ nemajú povinnosť zostaviť výročnú správu.