0917 530 997 info@ruz.sk

Modely hodnotenia finančného zdravia podniku

Od finančnej analýzy sa očakáva, že okrem zhodnotenia minulého vývoja poskytne aj predpoveď finančnej situácie podniku do budúcnosti . Jednotlivé finančné ukazovatele neumožňujú jednoznačne predpovedať vývoj finančného zdravia podniku. Predstava sústredenia výsledku celej analýzy podniku do jedného syntetického ukazovateľa je lákavá, avšak ani tieto modely nepostihujú všetky špecifiká podnikov, a preto ich použitie nie je univerzálne. Modely  predpovedania zlyhania podnikateľského subjektu sú konštruované na základe empirických údajov vychádzajúcich z danej ekonomiky, a ich úspešnosť je závislá od vstupných údajov. Ich úspešné použitie je možné zvyčajne len pre ekonomiku, z ktorej boli čerpané empirické údaje pri konštrukcii modelu. Taktiež nie je možné jednotlivé modely považovať za nemenné a pevne dané, pretože so zmenou ekonomických podmienok v krajine môže byť predikčná schopnosť modelu negatívne ovplyvnená. Okrem iného je napr.stanovenie bonity klienta v bankovej sfére v konkrétnej banke súčasťou know-how banky a je preto predmetom tajomstva.

Pri predikcii finančnej tiesne podniku sa stále častejšie používajú modely, pri ktorých sa využívajú spravidla nasledujúce metódy: