0917 530 997 info@ruz.sk

Altmanovo Z-skóre. (Metóda viacrozmernej diskriminačnej analýzy.)

Najznámejším viacrozmerným bankrotným modelom je zrejme Altmanovo Z-skóre. Model je všeobecne známy, uvádzame ho preto, lebo z tohoto modelu vychádza viacero modelov, ktoré budú spomenuté v ďalších častiach príspevkov. Profesor E. I. Altman v roku 1968 publikoval model, ktorého cieľom bolo odlíšiť bankrotujúce podniky od prosperujúcich. Podkladovým zdrojom informácií, z ktorých model vychádza, boli empirické údaje o neprosperujúcich podnikoch za posledných päť rokov pred ich bankrotom a údaje za prosperujúce podniky za rovnaké časové obdobie. Altman na určenie pomerových ukazovateľov, ktoré najvernejšie charakterizujú finančno-ekonomickú situáciu podnikov a najmä jeho budúci vývoj, využil štatistickú metódu – viacnásobnú diskriminačnú analýzu. Podstata viacnásobnej diskriminačnej analýzy spočíva v nájdení takej lineárnej kombinácie ukazovateľov, ktorá najlepšie rozlišuje skupinu podnikov na bankrotujúce a prosperujúce. Pomocou diskriminačnej analýzy Altman v roku 1968 určil váhy jednotlivých pomerových ukazovateľov. Výsledná rovnica Z-skóre je určená ako vážený priemer hodnôt týchto  ukazovateľov, pričom jednotlivé váhy určujú dôležitosť daného ukazovateľa pre odhad budúceho vývoja.  Na zostavenie rovnice Z-skóre použil Altman 5 pomerových finančných ukazovateľov:

Altmanovo Z-skóre (vzorec)

(pre verejne obchodovanie s akciami)

Z1 = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + 1*X5

(X1) = čistý prevádzkový kapitál / celkový kapitál (majetok)

(X2) = nerozdelený zisk / celkový kapitál (majetok)

(X3) = zisk pred úrokmi a zdanením EBIT / celkový kapitál (majetok)

(X4) = základné imanie / celkové záväzky (dlhy)

(X5) = obrat (tržby) / celkový kapitál (majetok)

Altmanovo Z2-skóre (vzorec)

(u podnikov nekótovaných na kapitalovom trhu)

Z2 = 0,717*X1 + 0,847*X2 + 3,107*X3 + 0,420*X4 + 0,998*X5

(X1) = čistý prevádzkový kapitál / celkový kapitál (majetok)

(X2) = nerozdelený zisk / celkový kapitál

(X3) = zisk pred úrokmi a zdanením / celkový kapitál

(X4) = základné imanie (tržná hodnota akcií) / celkové dlhy

(X5) = obrat (tržby) / celkový kapitál

Altmanovo Z95-skóre (vzorec)

(pre nevýrobné, obchodné a začínajúce podniky)

Z95 = 6,56*X1 + 3,26*X2 + 6,72*X3 +1,05*X4

(X1) = čistý prevádzkový kapitál / celkový kapitál (majetok)

(X2) = nerozdelený zisk / celkový kapitál

(X3) = zisk pred úrokmi a zdanením / celkový kapitál

(X4) = základné imanie / celkové záväzky (dlhy)

Altmanovo ZMOD-skóre (vzorec)

(Modifikácia Altmanovho modelu na podmienky českých a slovenských podnikov)

ZMOD = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + 1,0*X5 + 1,0*X6

(X1) = čistý prevádzkový kapitál / celkový kapitál (majetok)

(X2) = nerozdelený zisk / celkový kapitál

(X3) = zisk pred úrokmi a zdanením / celkový kapitál

(X4) = základné imanie / celkové záväzky (dlhy)

(X5) = obrat (tržby) / celkový kapitál (majetok)

(X6) = záväzky po lehote splatnosti / výnosy

Altmanovo Z-skóre (interpretácia)

ak Z > 2,99 – finančná situácia podniku je stabilná, a ani v budúcnosti sa neočakávajú finančné  ťažkosti; pásmo prosperity

ak Z patrí do intervalu < 1,81 ; 2,99 > – toto pásmo nazýva Altman sivou zónou, pretože je to  pásmo nevyhranených výsledkov, neexistuje žiadna štatistická prognóza pre určenie  budúcnosti podniku;

ak Z < 1,81 – ide o výsledky vypovedajúce o zlom finančnom stave podniku, ktorý v budúcnosti s veľkou pravdepodobnosťou vyústi do bankrotu.

Altmanovo Z2-skóre (interpretácia)

ak Z > 2,9 – finančná situácia podniku je stabilná, a ani v budúcnosti sa neočakávajú finančné  ťažkosti; pásmo prosperity

ak Z patrí do intervalu < 1,21 ; 2,9 > – toto pásmo nazýva Altman sivou zónou, pretože je to  pásmo nevyhranených výsledkov, neexistuje žiadna štatistická prognóza pre určenie  budúcnosti podniku;

ak Z < 1,21 – ide o výsledky vypovedajúce o zlom finančnom stave podniku, ktorý v budúcnosti s veľkou pravdepodobnosťou vyústi do bankrotu.

 

Altmanovo Z95-skóre (interpretácia)

ak Z > 2,6 – finančná situácia podniku je stabilná, a ani v budúcnosti sa neočakávajú finančné  ťažkosti; pásmo prosperity

ak Z patrí do intervalu < 1,1 ; 2,6 > – toto pásmo nazýva Altman sivou zónou, pretože je to  pásmo nevyhranených výsledkov, neexistuje žiadna štatistická prognóza pre určenie  budúcnosti podniku;

ak Z < 1,1 – ide o výsledky vypovedajúce o zlom finančnom stave podniku, ktorý v budúcnosti s veľkou pravdepodobnosťou vyústi do bankrotu.

Altmanovo ZMOD-skóre (interpretácia)

ak Z > 2,99 – finančná situácia podniku je stabilná, a ani v budúcnosti sa neočakávajú finančné  ťažkosti; pásmo prosperity

ak Z patrí do intervalu < 1,81 ; 2,99 > – toto pásmo nazýva Altman sivou zónou, pretože je to  pásmo nevyhranených výsledkov, neexistuje žiadna štatistická prognóza pre určenie  budúcnosti podniku;

ak Z < 1,81 – ide o výsledky vypovedajúce o zlom finančnom stave podniku, ktorý v budúcnosti s veľkou pravdepodobnosťou vyústi do bankrotu.