0917 530 997 info@ruz.sk

Index bonity (indikátor bonity)

Bonita firmy predstavuje určenie kvality podniku, na základe sledovania výkonnosti a finančnej situácie podniku. Postup je podobný ako pri Altmanovom modele, avšak na predikcií vývoja podniku sa využívajú  iné ukazovatele, ktorými boli na základe štatistického pozorovánia podnikov prisúdené iné váhy významnosti. Čím väčšiu hodnotu bonity dostaneme, tým je finančná-ekonomická situácia hodnotenej firmy lepšia, na základe tohto hodnotenia sa určuje riziko vhodné spolupráce s analyzovanou spoločnosťou.

Index bonity (indikátor bonity) (vzorec)

B = 1,5 X1 + 0,08 X2  + 10 X3 + 5 X4 + 0,3 X5 + 0,1 X6

(X1) = CF / cudzie zdroje

(X2) = aktíva / cudzie zdroje

(X3) = EBT / aktíva

(X4) = EBT / celkove výkony

(X5) = zásoby / celkove výkony

(X6) = celkove výkony / aktíva

Index bonity (indikátor bonity) (interpretácia)

Výsledok môžeme interpretovať nasledujúcim spôsobom:

-3 < B < -2 ………… finančná situácia podniku je extrémne zla

-2 < B < -1 ………… finančná situácia podniku je veľmi zla

-1 < B < 0 …………. finančná situácia podniku je zla

 0 < B < 1 …………… podnik ma určite problémy

 1 < B < 2 …………… finančná situácia podniku je dobra

 2 < B < 3 ………….. finančná situácia podniku je veľmi dobra

      B > 3 ………………. finančná situácia podniku je extrémne dobra

Bonita podniku je tým vyššia, čím je index bonity B vyšší.