0917 530 997 info@ruz.sk

Bilančná analýza Rudolfa Douchu a Bilančná analýza II

Bilančné analýzy

Ide o najjednoduchší variant Bilančnej analýzy. Nejde o analýzu v pravom slova zmysle, slúži iba k rýchlemu zhodnoteniu podniku a získaniu orientačného pohľadu naň. Pre výpočet používa štyri čiastkové ukazovatele a jeden celkový, ktorý je váženým priemerom čiastkových ukazovateľov. Čiastkové ukazovatele majú tvar:

Kde S je ukazovateľ stability, L je ukazovateľ likvidity, A je ukazovateľ aktivity a R je ukazovateľ rentability. Pre celkové hodnotenie majú najväčší význam ukazovatele rentability a likvidity, tzn. z toho dôvodu sú im priradené väčšie váhy ako zostávajúcim dvom ukazovateľom.

Ak je hodnota celkového ukazovateľa vyššia ako 1, je podnik považovaný za dob-rý a naopak, ak je hodnota tohto ukazovateľa menšia ako 1 a blížiaca sa k 0, naznaču-je to zhoršujúci stav podniku. Ak táto hodnota klesá pod úroveň nuly, naznačuje to vážne problémy v podniku.

Bilančná analýza II

Ide tu o sústavu 17 ukazovateľov, štyroch čiastkových ukazovateľov a jedného celkového ukazovateľa. Ukazovatele sú konštruované tak, že ich zvyšujúca sa hodnota zanamená aj zlepšujúcu sa situáciu podniku.

Hodnotia firmu v štyroch základných smeroch.

Váženým priemerom výsledných ukazateľov je potom celkový výsledný ukazateľ. Všetký ukazovatele a výsledky sú skonštruované tak, že s rastúcou hodnotou ukazujú na zlepšovaní stavu podniku. Jednoduchost tohoto systému umožňuje jeho využitie všetkým, ktorí  majú dispozícií závierkové výkazy nejakého podniku. Zároveň však poskytujú dostatečné seriozné informáce. Bonitu podniku hodnotí Bilančná analýza II podľa následujúcích ukazateľov:

Bilančná analýza Rudolfa Douchu

(Jednoduchosť tohto systému umožňuje jeho využitie všetkým podnikom)

celkový ukazovateľ (C) = (2xS+ 4xL + 1xA + 5xR ) / 12

ukazovateľ stability (S) = vlastný kapitál / stále aktíva

ukazovateľ likvidity (L) = finančný majetok + pohľadávky / 2,17 x krátkodobé záväzky

ukazovateľ aktivity (A) = výkony / 2 x pasíva celkom

ukazovateľ rentability (R) = 8 x EAT / vlastný kapitál

Bilančná analýza II (vzorec)

celkový ukazovateľ (C) = (2∗S + 4∗L + 1 ∗A  + 5*R) / 12

ukazovateľ stability (S) = (2∗S1 + S2 + S3 + S4 + 2∗S5) / 7

ukazovateľ likvidity (L) =(5∗L1 + 8∗L2 + 2∗L3 + L4) / 16

ukazovateľ aktivity (A) = (A1 + A2 + A3 ) / 3

ukazovateľ rentability (R) = (3∗R1 + 7∗R2 + 4∗R3 + 2*R4 + R5) / 17

Bilančná analýza Rudolfa Douchu (anotácia)

ak C > 1,0 - finančná situácia podniku je stabilná, a ani v budúcnosti sa neočakávajú finančné  ťažkosti; pásmo prosperity

ak C patrí do intervalu < 1,0 ; 0,5 > - toto pásmo nazýva Altman sivou zónou, pretože je to  pásmo nevyhranených výsledkov, neexistuje žiadna štatistická prognóza pre určenie  budúcnosti podniku;

ak C < 0,5 - ide o výsledky vypovedajúce o zlom finančnom stave podniku, ktorý v budúcnosti s veľkou pravdepodobnosťou vyústi do bankrotu.

Bilančná analýza II (interpretácia)

ak C > 1,0 - finančná situácia podniku je stabilná, a ani v budúcnosti sa neočakávajú finančné  ťažkosti; pásmo prosperity

ak C patrí do intervalu < 1,0 ; 0,5 > - toto pásmo nazýva Altman sivou zónou, pretože je to  pásmo nevyhranených výsledkov, neexistuje žiadna štatistická prognóza pre určenie  budúcnosti podniku;

ak C < 0,5 - ide o výsledky vypovedajúce o zlom finančnom stave podniku, ktorý v budúcnosti s veľkou pravdepodobnosťou vyústi do bankrotu.