0917 530 997 info@ruz.sk

Index dôveryhodnosti IN 95 - veriteľský model

Tento model je pôvodným českým pokusom manželov Neumaierových.(Inka a Ivan Neumaierovci). Podľa názoru autorov je index IN 95 schopný využiť výstupy z českých účtovných výkazov a naviac aj zahrnúť zvláštnosti ekonomickej situácie v ČR.

Index dôveryhodnosti IN 95 (vzorec)

IN 95 = V1*(A/CZ) + V2*(EBIT /U) + V3*(EBIT/A) + V4*(T/A) + V5*(OA/(KZ + KBU)) + V6*(ZPL/T)

(V1) = Aktíva /cudzie zdroje

(V2) = EBIT / nákladové úroky

(V3) = EBIT / Aktíva

(V4) = Tržby (výnosy) / Aktíva

(V5) = Obežné aktíva / ( krátkodobé záväzky + krátkodobé bankové úvery )

(V6) = Záväzky po lehote splatnosti / tržby

Index bonity (indikátor bonity) (interpretácia)

Výsledok môžeme interpretovať nasledujúcim spôsobom:

ak IN 95 > 2,00 – finančná situácia podniku je stabilná, a ani v budúcnosti sa neočakávajú finančné  ťažkosti; pásmo prosperity

ak IN 95 patrí do intervalu < 1,00 ; 2,00 > – toto pásmo sa nazýva sivou zónou, pretože je to  pásmo nevyhranených výsledkov, neexistuje žiadna štatistická prognóza pre určenie  budúcnosti podniku;

ak IN 95 < 1,00 – ide o výsledky vypovedajúce o zlom finančnom stave podniku, ktorý v budúcnosti s veľkou pravdepodobnosťou vyústi do bankrotu.

Tento index sa teda zameriava hlavne na schopnosť podniku včas splácať svoje záväzky.

Koeficienty váh pre index dôveryhodnosti IN 95 (podľa OKEČ) :

Symboly V1 až V6 predstavujú váhy. Váhy V2 = 0,11 a V5 = 0,10 sú pre všetky odvetvia i pre celú ekonomiku rovnaké, pretože hovoria o úrokovom krytí i o bežnej likvidite a tie by mali byť na dostatočnej úrovni bez ohľadu na odvetvie.

Koeficienty váh pre index dôveryhodnosti IN 95 (podľa OKEČ) : pre každy rok sa musia koeficienty váh aktualizovať

Názov odvetvia V1 V3 V4 V6
Poľnohospodársrvo 0,24 21,35 0,76 -14,57
Rybolov 0,05 10,76 0,9 -84,11
Ťažba nerastných surovín 0,14 17,74 0,72 -16,89
Ťažba energetických surovín 0,14 21,83 0,74 -16,31
Ťažba ostatných surovín 0,16 5,39 0,56 -25,39
Spracovateľský priemysel 0,24 7,61 0,48 -11,92
Potravinársky priemysel 0,26 4,99 0,33 -17,36
Textilný a odevný priemysel 0,23 6,08 0,43 -8,79
Kožespracujúci priemysel 0,24 7,95 0,43 -8,79
Drevársky priemysel 0,24 18,73 0,41 -11,57
Papierenský a polygrafický priemysel 0,23 6,07 0,44 -16,99
Koksárne a rafinérie 0,19 4,09 0,32 -20,26
Výroba chemických výrobkov 0,21 4,81 0,57 -93
Gumárenský priemysel a výroba plastov 0,22 5,87 0,38 -17,06
Stavebné hmoty 0,2 5,28 0,55 -43,01
Výroba kovov 0,24 10,55 0,46 -9,74
Strojárenstvo 0,28 13,07 0,64 -6,36
Elektrotechnika a elektronika 0,27 9,5 0,51 -8,27
Výroba dopravných prostriedkov 0,23 29,29 0,71 -7,46
Ostatný nezaradený priemysel 0,26 3,91 0,38 -17,62
Elektrina, voda, plyn 0,15 4,61 0,72 -55,89
Stavebníctvo 0,33 9,7 0,28 -28,32
Obchod a opravy motorových vozidiel 0,33 9,7 0,28 -28,32
Spoločné stravovanie a ubytovanie 0,35 12,57 0,88 -15,97
Doprava a spoje 0,07 14,35 0,75 -60,61
Ekonomika SR 0,22 8,33 0,52 -16,8