0917 530 997 info@ruz.sk

Index IN 01 a IN 05

Bonita firmy predstavuje určenie kvality podniku, na základe sledovania výkonnosti a finančnej situácie podniku. Postup je podobný ako pri Altmanovom modele, avšak na predikcií vývoja podniku sa využívajú  iné ukazovatele, ktorými boli na základe štatistického pozorovánia podnikov prisúdené iné váhy významnosti. Čím väčšiu hodnotu bonity dostaneme, tým je finančná-ekonomická situácia hodnotenej firmy lepšia, na základe tohto hodnotenia sa určuje riziko vhodné spolupráce s analyzovanou spoločnosťou. Je neskorším variantom, ktorý spája obidva predchádzajúce indexy ( tj. IN 95 a IN 99 )

Index IN 01

(Je určený pre odvetvie priemyslu.)

IN 01 = 0,13*X1 + 0,04*X2 + 3,92*X3 + 0,21*X4 + 0,09*X5

(X1) = celkový kapitál (majetok) /cudzie zdroje ( cudzí kapitál )

(X2) = E B I T / nákladové úroky

(X3) = E B I T / celkový kapitál (majetok)

(X4) = výnosy celkom / celkový kapitál (majetok)

(X5) = obežný majetok/ krátkodobé záväzky v širšom zmysle

Index IN 05

(Je určený pre odvetvie priemyslu.)

IN 05 = 0,13*X1 + 0,04*X2 + 3,97*X3 + 0,21*X4 + 0,09*X5

(X1) = celkový kapitál (majetok) /cudzie zdroje ( cudzí kapitál )

(X2) = E B I T / nákladové úroky

(X3) = E B I T / celkový kapitál (majetok)

(X4) = výnosy celkom / celkový kapitál (majetok)

(X5) = obežný majetok/ krátkodobé záväzky v širšom zmysle

Index IN 01 (interpretácia)

Potom je interpretácia výsledkov modelu nasledovná :

ak IN 01 > 1,77 = podnik tvorí hodnotu

ak IN 01 je v intervale 0,75 až 1,77 = šedá zóna

ak IN 01 < 0,75 = podnik smeruje k bankrotu

Inak povedané, podnik s hodnotou IN 01 väčšou ako 1,77 s pravdepodobnosťou 67 % tvorí hodnotu a naopak, podnik s hodnotou IN 01 menšou ako 0,75 s 86 percentnou pravdepodobnosťou smeruje k úpadku

Index IN 05 (interpretácia)

Okrem nanovo definovaných váh jednotlivých ukazovateľov sa tu zmenili aj hranice klasifikácie podnikov :

ak IN 05 > 1,6 = podnik tvorí hodnotu

ak IN 05 je v intervale 0,9 až 1,6 = šedá zóna

ak IN 05 < 0,9 = podnik smeruje k bankrotu