0917 530 997 info@ruz.sk

Index IN 99 – vlastnícky model

Aby bolo možné posúdiť finančnú schopnosť podniku, teda nielen to, či tvorí hodnotu pre veriteľa, ale aj pre vlastníka, bol autormi modelu Index IN 95 vytvorený nový Index IN 99. Index bol zostavený na základe údajov 1 698 podnikov.

Model Index IN 99 sa javí ako najlepší model pre odhadovanie bankrotných tendencií v podniku. Nielen že bol tento test zostavený v Českej republike, kde je hospodárske prostredie až na malé nuansy totožné a zároveň boli jednotlivé váhy tohto indexu ďalej upravené pre potreby jednotlivých odvetví priemyslu. Preto využijem týchto vlastností a v prípade váh tohto indexu budú použité tie, ktoré sú určené špeciálne pre spracovateľský priemysel.

Index IN 99 (vzorec)

(ktorý zohľadňuje vlastnícky model)

IN 99 = -0,017*X1 + 4,573*X2 + 0,481*X3 + 0,015*X4

(X1) = celkový kapitál (majetok) /cudzie zdroje ( cudzí kapitál )

(X2) = E B I T / celkový kapitál (majetok)

(X3) = výkony celkom / celkový kapitál (majetok)

(X4) = obežný majetok/ krátkodobé záväzky v širšom zmysle

Index IN 99(E) (vzorec)

(ktorý zohľadňuje špecifiká energetických podnikov)

IN 99(E) = – 0,013*X1 + 4,166*X2 + 0,794*X3 + 0,025*X4

(X1) = celkový kapitál (majetok) /cudzie zdroje ( cudzí kapitál )

(X2) = E B I T / celkový kapitál (majetok)

(X3) = výkony celkom / celkový kapitál (majetok)

(X4) = obežný majetok/ krátkodobé záväzky v širšom zmysle

Index IN 99 (interpretácia)

Interpretácia indexu IN 99 je nasledovná :

ak IN 99 je väčší ako 2,070 = podnik tvorí hodnotu (dosahuje čistý zisk)

ak IN 99 je v intervale 0,684 až 2,070 = šedá zóna

ak IN 99 je menší jako 0,684 = podnik tvorí zápornú hodnotu čistého ekonomického zisku

 

Index IN 99(E) (interpretácia)

Potom je interpretácia výsledkov modelu nasledovná :

Slovné hodnotenie         Hodnota IN 99         Tvorí hodnotu      Netvorí hodnotu

Tvorí hodnotu   IN          > 2,070                  84,62 %               15,38 %

Skôr tvorí hodnotu         1,42 < IN < 2,07       64,97 %               35,03 %

Nedá sa určiť, či tvorí hodnotu,

alebo nie                     1,089 < IN < 1,42       34,60 %               65,40 %

Skôr netvorí hodnotu   0,684 < IN< 1,089 <   10,08 %               89, 92 %

Netvorí hodnotu   IN     < 0,684                     1,10 %                98,90 %

Ako je vidno z tabuľky, úspešnosť aplikácie tohoto modelu na vzorke je viac ako 84 percentná.